sobota 20. prosince 2014

Happy Holidays! / Krásné svátky!


EN: To all you who play our games, who create your games with us, who show us your support - and also to all you who just came here by a coincidence :) - we wish you Happy Holidays - and all the best in 2015! And here is a longer wish - from Alvin, the Fish, who wants to celebrate Christmas :).

Hey, I'm Alvin.
My friend octopus says that a good fish celebrates Christmas in a pan, but it doesn't seem to me, somehow!
I'd rather celebrate Christmas like people do.
Yeah, I understand that here in the ocean I can't run around stores, burn Christmas cookies and scrub windows... But a Christmas tree - I could have it, couldn't I?
Anyway... Merry Christmas and Happy New Year!

CZ: Všem, kdo hrají naše hry, kdo u nás tvoří své hry, kdo nám drží palce - ale i všem, kdo sem přišli třeba jen náhodou, přejeme Krásné svátky - a všechno nejlepší do roku 2015! Delší přání ovšem necháme na Alvinovi, naší rybce, která chce slavit Vánoce :).

Nazdárek, já jsem Alvin.
Moje kámoška chobotnice sice říká, že správná ryba slaví Vánoce na pekáči, ale mně se to nějak nezdá!
Já bych radši slavil Vánoce tak, jako to dělaj' lidi.
No jo, chápu, že tady v oceánu nemůžu běhat po obchoďácích, pálit cukroví nebo drhnout okna... Ale vánoční stromek, ten bych mít moh', ne?
No nic... Tak Šťastné a veselé!neděle 14. prosince 2014

GameStylus apk Update


EN: At GameStylus.com you can download an updated GameStylus.apk now: We fixed a small bug in the displaying of texts. We recommend those, who have downloaded and installed the app before the December 14th, 2014, to remove the app and install the new version. The error will also soon be repaired in games on Google Play and Amazon App store, but due to the fact that it occurs only relatively rarely, we will do it together with the planned update on the occasion of adding new translations.

CZ: Na webu GameStylus.com je nyní updatovaná verze GameStylus.apk: Opravena byla drobná chyba v zobrazování textů. Doporučujeme těm, kdo si aplikaci stáhli a nainstalovali do 13.12.2014 (včetně) odinstalaci a instalaci nové verze. Chyba bude brzy opravena také ve hrách na Google Play a Amazon App store, ale vzhledem k tomu, že se s ní lze setkat jen poměrně výjimečně, provedeme ji současně s plánovaným updatem aplikací při příležitosti přidání nových lokalizací.

pondělí 8. prosince 2014

3... 2... 1... Start!


EN: We are starting ... In the Google Play there are our first four games, anybody can log-in to GameStylus.com and start creating his/her adventure game, an interactive animation, a simple educational application, simply - what comes to his/her mind (and what probably has not come to our minds). So let's see...
And just for the record - the four published games are: Mutants vs. The Chosen: Kidnapped - a classic adventure game from the future, part one - free to download, Curious butterfly - a simple game for very small children, also free, Alvin Fish celebrates Christmas - a family adventure, for a few cents, and Boy and cat - also for small children, also for a few cents. The prices are as low as we were allowed by Google Play...
Now it remains to be patient - actively, of course :). Will some new game developers come to us, is there a few people willing to pay for games at least a minimum amount? (Can we get from red numbers to smaller red numbers? Nobody expects black ones, of course...). Only time will tell...


CZ: Startujeme... V Google Play jsou první čtyři hry, do GameStylus.com se kdokoli může přihlásit a začít tvořit svoje adventury, interaktivní animace, jednoduché výukové aplikace, prostě - co ho napadne (a co třeba nás ani zdaleka nenapadlo)... Tak uvidíme...
A jen pro pořádek - ty čtyři zveřejněné hry jsou: Mutanti vs. Vyvolení: Únos - klasická adventura z budoucnosti, díl první - zdarma ke stažení, Zvědavý motýl - hříčka pro malé děti, také zdarma, Rybka Alvin slaví Vánoce - rodinná adventura za hubičku a Chlapec a kočka - hra pro malé děti, také za hubičku. U placených her jsme ceny nastavili nejníže, jak to na Google Play jde...
A teď nezbývá než čekat, aktivně samozřejmě :). Na to, jestli se najdou noví tvůrci her, jestli se najde pár lidí ochotných za hry zaplatit aspoň minimální částku (a my se tak dostaneme do mírnějšího mínusu, než jsme... ... s plusem tu právě teď samozřejmě nikdo nepočítá...). Uvidíme...

úterý 2. prosince 2014

10... 9... 8... 7...


EN:
Let's hope we are finally approaching the final part of preparations... First games built on GameStylus engine are on Google Play and on the local computer (and partly privately on the internet server as well) is running our game editor, where we are tuning last details before starting... But we are not naive - it is clear that once regular users gain access to the editor (from external collaborators only our graphics were using it so far), many others things to deal with appear... If GameStylus gets an attention of potential users, of course... This all is still up in the air...

CZ:
Snad se konečně blížíme do finále příprav... Na Google Play jsou první hry postavené na engine GameStylus a na lokálním počítači (a částečně neveřejně i na internetovém serveru) už nějakou dobu běží editor her, kde se ladí poslední detaily před spuštěním... Ale nejsme naivní - je jasné, že jakmile k editoru získají přístup běžní uživatelé (zatím ho z externích spolupracovníků měli jen naši grafici), objeví se spousta dalších věcí k řešení... Tedy - pokud si GameStylus získá pozornost potenciálních uživatelů... To je zatím ve hvězdách...